2022 Στατιστικά ΕΠ Αποκάλυψης Μείγματος


Στην αναφορά στοιχείων Μητρώου ΕΠ για σκοπούς αποκάλυψης χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κανόνες για την προσμέτρηση ΕΠ στις διάφορες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, σε ένα έτος Χ προσμετρούνται:

  • Ως παραχθείσες: οι ΕΠ που εκδόθηκαν στην Κύπρο με περιόδο αναφοράς εντός του, δηλαδή μεταξύ 1/1/X και 31/12/X
  • Ως ληγμένες: οι ΕΠ που έληξαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1
  • Ως ακυρωθείσες: οι ΕΠ οι οποίες ακυρώθηκαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1

Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική 218.977 236.496 238.349 209.308
Ηλιακή 13.440
Σύνολο 218.977 236.496 238.349 222.748

Ετήσια στατιστικά κατάληξης σε λήξη ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική 207.972 241.492 237.116 157.881
Ηλιακή
Σύνολο 207.972 241.492 237.116 157.881

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: AGM LIGHTPOWER LIMITED

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: BIOLAND PROMITHIA LTD

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: ΑΗΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική
Ηλιακή
Σύνολο