2022 Στατιστικά ΕΠ Αποκάλυψης Μείγματος


Στην αναφορά στοιχείων Μητρώου ΕΠ για σκοπούς αποκάλυψης χρησιμοποιούνται διαφορετικοί κανόνες για την προσμέτρηση ΕΠ στις διάφορες κατηγορίες. Πιο αναλυτικά, σε ένα έτος Χ προσμετρούνται:

  • Ως παραχθείσες: οι ΕΠ που εκδόθηκαν στην Κύπρο με περιόδο αναφοράς εντός του, δηλαδή μεταξύ 1/1/X και 31/12/X
  • Ως ληγμένες: οι ΕΠ που έληξαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1
  • Ως ακυρωθείσες: οι ΕΠ οι οποίες ακυρώθηκαν στην Κύπρο εντός του δεύτερου, τρίτου ή τέταρτου τριμήνου του έτους ή του πρώτου τριμήνου του επομένου έτους, δηλαδή μεταξύ 1/4/X και 31/3/X+1

Ετήσια Έκδοση ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική 218.977 236.496 238.349 239.447 55.157
Βιομάζα
Ηλιακή 18.942 15.445
Σύνολο 218.977 236.496 238.349 258.389 70.602

Ετήσια στατιστικά κατάληξης σε λήξη ΕΠ ΑΠΕ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική 207.972 241.492 237.116 231.511 77.250
Βιομάζα
Ηλιακή 4.863
Σύνολο 207.972 241.492 237.116 231.511 82.113

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: AGM LIGHTPOWER LIMITED

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: BIOLAND PROMITHIA LTD

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: EVERGY LTD

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική
Βιομάζα
Ηλιακή
Σύνολο

Ετήσιες Ακυρώσεις ΕΠ ΑΠΕ από: ΑΗΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Πηγή 2018 2019 2020 2021 2022
Αιολική 5.500
Βιομάζα 16.000
Ηλιακή 22.669 5.306
Σύνολο 44.169 5.306