Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι

 • Η λειτουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης διέπεται από το σχετικό ισχύον στην Κυπριακή Δημοκρατία νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
 • Σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, υπεύθυνος φορέας για την λειτουργία και διαχείριση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ).
 • Σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, υπεύθυνος φορέας για την εποπτεία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).
 • Η εγγραφή χρήστη, η είσοδος χρήστη καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια στο ΗΜ συνεπάγεται αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και του νομικού και κανονιστικού πλαισίου ως έχει εκείνη τη στιγμή.
 • Τα νομικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην λειτουργία του ΗΜ αποδέχονται τους όρους χρήσης και το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που το διέπουν και εξουσιοδοτούν μέσω των αρμόδιων οργάνων τους συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα να εγγραφούν ως χρήστες του ΗΜ προκειμένου να δρουν εκ μέρους τους.

Προσωπικά στοιχεία, λογαριασμοί και συνεδρίες χρηστών

 • Τα προσωπικά δεδομένα επικοινωνίας ενός χρήστη που καταχωρούνται στο ΗΜ (όνομα, προσωπική διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου, προσωπικός αριθμός τηλεφώνου) είναι στη διάθεση του ΔΣΜ και θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτού.
 • Το όνομα και η προσωπική διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου κάθε χρήστη χρησιμοποιούνται στην καταγραφή των ενεργειών που πραγματοποιεί στο ΗΜ και ως αποτέλεσμα αυτού, είναι δυνητικά εμφανή τόσο στους φορείς που εμπλέκονται στην λειτουργία του ΗΜ (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) καθώς και σε οντότητες (παραγωγοί / προμηθευτές ηλ. ενέργειας από ΑΠΕ ή/και ΣΗΘΥΑ) με δικαίωμα εγγραφής στο ΗΜ.
 • Ο κωδικός πρόσβασης ενός χρήστη στο ΗΜ είναι απόρρητο δεδομένο το οποίο δεν πρέπει να μοιράζεται με οποιονδήποτε.
 • Η ερώτηση επανάκτησης πρόσβασης είναι δημόσια πληροφορία καθώς χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση της ταυτότητας χρηστών που εισέρχονται στην διαδικασία επανάκτησης πρόσβασης. Η απάντησή της είναι απόρρητη πληροφορία την οποία ο χρήστης δεν πρέπει να μοιράζεται με οποιονδήποτε. Ο χρήστης υποχρεούται να επιλέξει την ερώτηση επανάκτησης πρόσβασης στο λογαρισμό του ώστε να μπορεί μόνο ο ίδιος να την απαντήσει σωστά.
 • Οι χρήστες του ΗΜ έχουν προσωπική ευθύνη να λαμβάνουν μέτρα για προφυλάσσουν τους λογαριασμούς τους και τις συνεδρίες τους με το ΗΜ και να μην επιτρέψουν, εκούσια ή ακούσια, να χρησιμοποιηθούν αυτά από άλλους.

Δεδομένα Εταιρειών, Εγκαταστάσεων και ΕΠ

 • Τα επίσημα δεδομένα εταιρειών, εγκαταστάσεων και ΕΠ που βρίσκονται επισήμως καταχωρημένα στο ΗΜ αντιμετωπίζονται ως δημόσια δεδομένα. Εξαιρούνται το ιστορικό των εγγραφών, τα όποια έγγραφα έχουν επισυναφθεί, καθώς και τα παρακάτω πεδία: ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) εταιρείας και η λίστα διαχειριστών μιας εταιρείας ή μιας εγκατάστασης.   Δεν αντιμετωπίζονται ως δημόσια δεδομένα οι ηλεκτρονικές αιτήσεις.
 • Οι παραγωγοί και προμηθευτές ηλ. ενέργειας από ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ που εγγράφονται στο ΗΜ έχουν, μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών τους, πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία της εταιρείας τους, των εγκαταστάσεων της και τις ΕΠ που είναι στην κατοχή της ή έχει καταθέσει προς επιχορήγηση. Έχουν το ίδιο επίπεδο πρόσβασης με το ευρύ κοινό στα στοιχεία των υπολοίπων εταιρειών, εγκαταστάσεων και ΕΠ.
 • Το σύνολο των στοιχείων των αιτήσεων και των επίσημων εγγραφών εταιρειών, εγκαταστάσεων και ΕΠ, είναι προσβάσιμα στους χρήστες του ΔΣΜ και της ΡΑΕΚ. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, έχουν δυνητικά και χρήστες της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ και της Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού καθώς και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, στο βαθμό που ο ρόλος αυτών των φορέων στο ΗΜ απαιτεί.